Hôm nay: 03/03/2015 03:29 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thương ai củ ấu cũng tròn
Không thương quả bồ hòn cũng vuông