Hôm nay: 20/12/2014 07:03 (giờ VN)
Ngày DL / /
Những người đi biển làm nghề
Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi
Sóng lừng, bụng biển ầm ì
Bão mưa ta tránh chớ hề ra khơi